W pierwszą sobotę miesiąca Maryjnego, obchodziliśmy podniosłą uroczystość związana ze święceniami diakonatu. Dwóch kandydatów, z rąk biskupa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego, przyjęło sakrament święceń w Naszej katedrze Zamojskiej, przez co zostali włączeni do stanu duchownego. Nowo wyświęceni diakoni, dzięki darom Ducha Świętego będą pomagać biskupowi i prezbiterom przez: udzielanie chrztu, przygotowywanie i rozdzielanie Eucharystii, błogosławienie w imieniu Kościoła związków małżeńskim, udzielanie Wiatyku umierającym, czytanie Ewangelii i nauczanie podczas liturgii, przewodniczenie nabożeństwom i sprawowanie sakramentaliów. Pamiętajmy w Naszych modlitwach o nowo wyświęconych diakonach, oraz módlmy się o nowe powołania kapłańskie aby w Naszej diecezji nigdy nie zabrakło szafarzy świętych sakramentów!

al. Artur Łakomy