Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

 

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).

 

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków.

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków.
Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach.
Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele”

(fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS).

 

Stowarzyszenia Obrony Życia

Stowarzyszenie, którego celem jest edukacja pro-life i obrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci

Gdy w 1999 roku zakładaliśmy nasze Stowarzyszenie, uznaliśmy, że są trzy najlepsze metody bronienia życia każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci: edukacja, edukacja i… edukacja. 

Prowadząc działalność w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, odwołujemy się do:

  • argumentów naukowych (dowodzących, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia);
  • międzynarodowych aktów prawnych (gwarantujących – jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Konwencja o Prawach Dziecka – prawo do życia każdemu człowiekowi);
  • wartości humanistycznych (o bezwzględnym szacunku dla życia człowieka w każdej jego fazie, głoszonych m.in. przez Jana Pawła II, Matkę Teresę z Kalkuty czy Mahatmę Gandhiego).

 

Koło misyjne

Koło misyjne jest jedną z form zaangażowania się w PDMD – Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Zajęcia koło misyjnego są skierowane do uczniów zainteresowanych tematyką misyjną.

 

Cele ogólne:

• pielęgnowanie i troska o misję Kościoła wyrażoną w słowach Jezusa:
”Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”,
• uwrażliwienie najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nieznających jeszcze Chrystusa,
• rozpalenie w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności,
tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie.

 

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej, zwane również Militia Immaculatae (MI), to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. W 2017 roku MI obchodziło 100-lecie istnienia.
Celem Rycerstwa jest realizacja misji Kościoła: zdobycie całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną. Członkowie ruchu realizują go za pomocą wszelkich godziwych środków, na jakie pozwala tylko stan, warunki i okoliczności, w których żyją. Najskuteczniejszymi środkami są: modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia. Istotą przynależności do MI jest osobiste i całkowite zawierzenie swojego życia Maryi.
Klerycka grupa MI działa w seminarium zamojsko-lubaczowskim od 2014 roku. Współpracuje też ściśle ze Szkołą Ewangelizacji Niepokalanej, która działa w ramach Rycerstwa Niepokalanej. Ta ogólnopolska wspólnota, prowadzona według zasad nowej ewangelizacji, jest zatwierdzona przez Komisję Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Jej celem jest przygotowanie do posługi ewangelizacji z wykorzystaniem współczesnych metod i form.
www.mi-polska.pl
www.sen.edu.pl