Pójdź za mną...

czyli jak wygląda rekrutacja

Termin

Informujemy, że rekrutacja kandydatów do naszego seminarium na rok akademicki 2017/2018 trwa do 3 września.

i

Dokumenty

 • własnoręcznie napisane podanie ze zdjęciem i życiorysem
 • świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu
 • opinia proboszcza
 • opinia katechety
 • kserokopia dowodu osobistego.

Etapy rekrutacji

 •  rozmowa wstępna z Rektorem seminarium,
 •  rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacyjnym KUL – teologia kurs podstawowy „A”,
 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca ogólnej wiedzy teologicznej na poziomie szkoły średniej.

Pozostałe kryteria rekrutacji do seminarium są takie same jak na Wydział Teologii KUL

Nowa matura

  – Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (70% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (30% wyniku końcowego).
  – Konkurs świadectw dojrzałości: punktowane przedmioty: język polski i język obcy nowożytny.
  – Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie teologii dogmatycznej, teologii moralnej i historii Kościoła; obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła.

   Literatura

   Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);

   Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia).

   Przed rejestracją na uniwersytecie kandydat zgłasza się do Księdza Rektora.

   Podczas spotkania z Rektorem WSD kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w Seminarium.

   Dodatkowe informacje:

   www.kul.pl w zakładce „DLA KANDYDATÓW”